Home

Lábjegyzet formai követelmények

A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI . KARI szabályozás: A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek: a) a SZAKDOLGOZAT felirat. b) a készítő neve és a szak. c) a dolgozat készítésének éve . A belső borítón: a) a szakdolgozat címe (idegen nyelven készült dolgozat esetén magyarul is); (alatta a SZAKDOLGOZAT szó bizonyos formai követelményeknek. A formai követelmények attól függően változnak, hogy milyen típusú a jelölt jogszabály, illetve annak részlete. 2.1. Általános követelmények Minden kereszthivatkozásra vonatkozó általános feltétel, hogy a jelölés jól tagolt legyen, A szerkesztés során kérjük a formai követelmények betartását! A publikálás feltétele a követelményeknek való megfelelés! Lábjegyzet: A lábjegyzet betűtípusa 10 pontos, Times New Roman. A szövegben a mondatvégi lábjegyzetszámot a ponton kívülre helyezzék.1

A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei (KRE BTK Szabad Bölcsészet Tanszék) 1. A szakdolgozatra és a szemináriumi dolgozatra vonatkozó elemi formai követelmények. A szakdolgozattal szemben támasztott elemi formai követelményeket a Tanulmányi és Vizs-gaszabályzat határozza meg Ez az oldal az esszéírás közben felmerülő informatikai problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani. Röviden felsoroljuk a formai követelményeket, megpróbáljuk tisztázni az esszéírás során használandó elemek értelmét, és megadunk néhány esszé sablont, különböző dokumentum formátumokban A diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei 1. Tartalmi követelmények A diplomadolgozatnak bizonyítania kell, hogy a hallgató képes választott témája önálló 1 Úgy is mondhatnánk: a lábjegyzet a főszöveg háttere. Alárendelődik ugyan a főszövegnek, de ez szegényebb lenne nélküle RÉSZLETES FORMAI KÖVETELMÉNYEK. Érvényes: 2016. szeptember 1-től A) Cím, szerző. Szerző(k) neve(i): Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva (Kérjük, hogy a név/nevek alatt tüntessék fel titulusukat, beosztásukat, intézményük, karuk, intézetük nevét, valamint a szerző(k) e-mail-címét) A formai követelmények szigorúan betartandók! Jelenleg az alábbi szakok/specializációk vannak: a lábjegyzet 10-es betűnagyság. Másfeles sortávolság alkalmazandó, a margó bal oldalon 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es legyen. Az oldalak sorkizárt formában készüljenek

sorkizárt (az egyéb formai követelményeket lásd Hivatkozás, Lábjegyzet, Irodalomjegyzék). - Az oldalszámozást a lap alján jobb oldalon kell elhelyezni. - A szakdolgozatban az új német helyesírást kell használni, kivéve a szó szerinti idézeteket, itt meg kell tartani az eredeti helyesírást 2.2. Tartalmi és formai követelmények. 2.2.1. A szakdolgozat szerkezete. A szakdolgozat, mint speciális dokumentum, általában bevezetésből, a. témakör kifejtésére szolgáló részből és összegzésből áll. Nélkülözhetetlen. formai eleme a tartalomjegyzék és a felhasznált irodalom felsorolása

FORMAI KÖVETELMÉNYEK Tanulmány szövege Tanulmányok terjedelme: 1-1,5 szerzői ív, azaz 40 000-60 000 leütés (szóközökkel). A hivatkozás lábjegyzet formájában történik, a hivatkozott bibliográfiai művek teljes körű könyvészeti adatainak megadásával. Külön bibliográfia a szöveg végén nincs feltüntetve Formai elvárások: - A szövegből derüljön ki egyértelműen, hogy a szakdolgozat szerzője melyik információt honnan vette, és hogyan (idézve, vagy parafrazálva) használta-e fel. - A hivatkozások feleljenek meg valamelyik általánosan ismert szabályrendszernek és legyenek egységesek A Ph.D. disszertációval szemben támasztott formai követelmények Pécs, 2013 . 2013. július 09. napjától hatályos változat ennek helye a lábjegyzet. Ügyeljünk az adott nyelv helyesírási szabályaira, stílusunk legyen egységes, tömör, világo a szakdolgozat elkészítéséhez formai követelmények Mivel az eddigi szerkesztési tapasztalatok azt mutatják, hogy a formai hiányosságok Lábjegyzet használatát akkor javasoljuk, ha a szöveget magyarázó, kiegészítő megjegyzéseket kívánunk tenni, amelyek a főszöveg lendületét indokolatlanul. Formai követelmények Terjedelem 60 000 - 80 000 karakter, mellékletek nélkül Betűtípus, betűméret, sortáv 12- es betűnagyság 1,5-es sortávolság Lábjegyzet A lábjegyzetekbe a szöveghez fűzött megjegyzések kerülnek. Egy lábjegyzet lehetőleg ne legyen hosszabb, mint öt gépelt sor..

A Szakdolgozat Formai Követelménye

1. Formai követelmények 1.1. Általános és speciális követelmények A DOSZ Közgazdaságtudományi Osztályának kiadványaiban való megjelenéshez 6-8 oldal terjedelmű anyagot szükséges megküldeni MS Word formátumban (doc, docx), a fájlnévben a szerző nevének, és a konferencia-előadás dátumának megjelölésével (pl

A mondaton belüli lábjegyzetszám helye attól függ, hogy a lábjegyzet mihez kapcsolódik: ha egy szóhoz vagy kifejezéshez, úgy száma közvetlenül az után, tehát az esetleges írásjel előtt, ha viszont tagmondathoz, úgy a szám az írásjel után áll. Kivétel a záró- és a gondolatjel, mert itt a lábjegyzetszám azon belül van Formai és tartalmi követelmények a programozó matematikus, közgazdasági programozó matematikus és programtervező informatikus hallgatók 2009. évi szakdolgozatához A szakdolgozat első lapja (közvetlenül a belső címoldal után) a feladat kiírása. Ezt III. Formai követelmények. Betűtípus és betűméret: Trebuchet MS (amennyiben nem elérhető: Times New Roman), szövegtörzsben 10-es, lábjegyzetben 8-as Sortávolság: dupla sorköz Sorkizárt (cím, szerző, kézirat lezárása középre zárt) Margók: 2,5 cm jobb és bal oldalon, 2 cm alul, felül Oldalszámozást nem kérün Formai követelmények a cikkekkel szemben. Kérjük, hogy kéziratukat a következő előírások szerint nyújtsák be! Folyóiratunkban a tanulmányok átlagos hossza 1 ív (40 000 leütés szóközzel), ettől maximum ±50 százalékkal lehet eltérni Formai követelmények. A dolgozatot két példányban, egy bekötött és egy fűzött példányban, író- vagy számító­géppel írva kell elkészíteni. Lábjegyzet: lap alján, folyamatos számozással. Függelék: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság..

 1. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 6. § (1) A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei: a) A szakdolgozat nyelve azonos a képzés nyelvével. Ett ől − amennyiben biztosított a szakdolgozat konzultációja és bírálata − a szakfele l ős javaslatával az oktatási dékánhelyettes engedélyével lehet eltérni
 2. t a dolgozat stilisztikai megítélése. Formai követelmények. Általános formai követelmények. terjedelem:
 3. t elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról LÜ Legf őbb Ügyészség Lvt
 4. I. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 1. Tipográfiai előírások Margók (bal, jobb, felső, alsó): 2,5 cm Sorköz: főszöveg beillesztett idézetek, lábjegyzetek 1,5-es 1-es Betűméret: főszöveg lábjegyzetek A dolgozatot oldalszámozással látjuk el. 12 1
 5. 1 Germanisztika alapszakos szakdolgozattal kapcsolatos általános követelmények a 2019 után végzett hallgatóknak 1.1. Formai követelmények - az alapszakos szakdolgozatot számítógéppel kell elkészíteni és 2 példányban (egyet bekötve é

A dolgozat számozása a tartalomjegyzéktől az irodalomjegyzék végéig tart szövegtörzzsel kapcsolatos formai követelmények A szakdolgozatot egyoldalasan kell nyomtatni, A4-es formátumban. A belső margó 3 cm, a külső 2-2,5 cm. Betűtípusa Times New Roman, a betűméret 12-es, a sortávolság 1,5, az elrendezés sorkizárt, az. Formai követelmények az Állam- és Jogtudomány című lap kézirataihoz 1. Rövidítések lábjegyzet Ltv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról LÜ Legfőbb Ügyészsé Elsőként a margókat állítsuk be, az ugyanis jókora oldalszámváltozást okozhat a készülő dokumentumban. Attól függően, hogy egy- vagy kétoldalas módban tervezzük kinyomtatni a dolgozatot, a Lap elrendezése fülnél az Margók legördülő menüjének utolsó, Egyéni margók menüpontjára kattintva a megjelenő párbeszédablakban minden irányban 3 cm-es margót, továbbá. A szakdolgozattal szemben támasztott formai követelmények. A szakdolgozat a következő részeket kötelezően kell tartalmazza: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a tulajdonképpeni dolgozat, összegzés, rövidítések és hivatkozások jegyzéke. Ha szükséges, a szakdolgozathoz mellékletek csatolhatók

Formai követelmények A szakdolgozatnak min. 30-40 oldal terjedelmű írásműnek kell lennie, ezen felül a mellékletek (képek, diagramok, tartalomjegyzék, kötelező irodalom stb.) plusz oldalszámot képeznek. A tanszékre leadandó példányba CD /DVD formátumban is el kell helyezni a szakdolgozatot HÁZI DOLGOZATOK FORMAI ÉS SZERZŐI JOGI MEGFELELŐSÉGE Tisztelt Hallgatóim! Amennyiben az oktatási intézmény saját szabályzata eltérően nem rendelkezik a beadandó, elkészítendő feladat (házi dolgozat, vizsgamunka, szakdolgozat) vonatkozásában, akkor az alábbiak szerinti követelmények teljesítése az alapkövetelmény A TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK BE NEM TARTÁSA JEGYLEVONÁSSAL, ILLETVE A DOLGOZAT ELUTASÍTÁSÁVAL JÁR . A DOLGOZAT SZÖVEGE. A jelölt szaknyelven, értekező stílusban írja a mesterdolgozatot. Kerüli a művészi, eredetieskedő hangnemet, mellőzi a szlenget, a nyelvjárásiasságot. Forráshivatkozások

A kézirat benyújtásakor kérjük az alábbi formai követelmények betartását: A szöveges részben előforduló képleteket lehetőleg MS egyenletszerkesztőben (Equation 3.0) készítsék el. Amennyiben a képletekre hivatkozni szeretnének, a megfelelő képletsor végén azt folyamatos számozással tegyék Doktori értekezés: formai követelmények és ajánlások (LFZE doktori iskola: zenetudományi fakultáció) 3 OLDALSZÁMOZÁS Az arab oldalszámozás a főrész első oldalával indul; a Függelék folytatja az arab számozást. Ha az értekezés szövege két kötetben van, a II. kötetben az oldalszámozás folytatódik Formai követelmények. 2. Tartalmi követelmények. 3. Felépítés. 4. A szakdolgozat elkészítésének ütemezése. 5. Erre a lábjegyzet szolgál, ahol pontosan meg kell jelölni az olvasott irodalmat (szerző, cím, kiadás helye és éve, oldalszám) Formai követelmények. Kategória: Tur Konf. PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail. Kérjük a lábjegyzet kerülését, a hivatkozások a szöveg végén szerepeljenek! Kérjük, a bibliográfia az esetleges jegyzetek után, a szöveg végén abc sorrendben szerepeljen! Például A helyesírás, a stílus és a formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A helyesírást illetően az MTA által kiadott, legújabb A magyar helyesírás szabályai című A lábjegyzet a következőképpen néz ki1, vagy így 2. A hivatkozott, vagy lábjegyzetel

Esszé - Informatikai jegyzetek és feladato

FORMAI KÖVETELMÉNYEK. A záródolgozat lapjainak mindkét felére lehet nyomtatni, és újrahasznosított papír használata ajánlott. Terjedelme 40-50 ezer n (szóközt is beleértve) jegyzetek (lábjegyzet és hivatkozások) és egyéb mellékletek nélkül; Margók: a kötésmargó (egy oldalas nyomtatás esetén a bal oldali)3 cm, a. FORMAI KÖVETELMÉNYEK . Konferencia előadások: A konferencia előadások időtartama 15 perc, illetve ezen felül lehetőséget biztosítunk a kérdésekre és a nyilvános vitára is. A konferencia előadásokhoz prezentációt lehet készíteni, melyhez projektor és laptop áll rendelkezésre illetve kezelő személyzet

Részletes formai követelmények Képzés és Gyakorlat

rezümé. Irányadó formai paraméterek (a terjedelemként fent megadott oldalszámok erre az esetre vonatkoznak): Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es, a bal oldalon 3 cm-es margó, oldalszámozás az oldalak alján, lehetőleg lábjegyzet, folyamatos számozással Formai követelmények Példa A besorolási szintre jellemző sablonok Kitüntetett Nem hiányozhat az ajánlott irodalom, és a kellő mélységű magyarázó lábjegyzet. Nyelvileg tömör, lényegretörő. A szakmai részt a laikusoknak szólótól jól elkülönítve tartalmazza Formai követelmények. A tanulmány terjedelme a szóközöket és a lábjegyzeteket is beleértve maximum 63 000 karakter lehet. A tanulmány minimális terjedelme a szóközöket és a lábjegyzeteket is beleértve minimum 30 000 karakter legyen FORMAI KÖVETELMÉNYEK. Küls A lábjegyzet olyan információkat, megjegyzéseket tartalmaz, amelyek csak lazán kapcsolódnak a főszöveghez. ltalában idézünk: szerz Ha á ő vezetékneve és évszám zárójelben, pl. A klasszikus Chomsky-féle megközelítés (Chomsky 1957, 1965) nyilván egy idealizál Formai követelmények - elvárás a jogi szaknyelv ismerete és megfelelő alkalmazása, a világos, nyelvtani felhasznált irodalom a lábjegyzet alapján pontosan visszakereshető, feltétel azonban az egységes és következetes hivatkozási rendszer használata

Formai követelmény - Gázmérnöki Intézeti Tanszé

IV. A szakdolgozattal kapcsolatos formai követelmények 1. A szakdolgozat terjedelme A szakdolgozat alapképzésben mellékletek nélkül minimum 25 oldal (körülbelül 80.000 karakter szóközökkel), ugyanakkor ideális terjedelme mellékletekkel együtt 40-50 oldal Az 1.5.-1.8. dolgozatrészek tartalmi és formai követelményeiről már korábban olvashatott. 1.9. végjegyzetek (lábjegyzet alkalmazása esetén a végjegyzetek értelemszerűen elmaradnak) 1.10. felhasznált irodalom/irodalomjegyzék Az erre vonatkozó követelményeket a későbbiekben részletesen ismertetetjük. 1.11 ÁLTALÁNOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Cikkeiket, kérjük, a valosag@titnet.hu irodai címre küldjék! Vegyék figyelembe, hogy az ábrák, grafikonok egyszínnyomással fognak megjelenni. Csak szövegszerkesztővel készített, lehetőleg valamilyen Word formátumban elmentett cikket tudunk elfogadni. Formai követelmények. A produktumok létrehozásakor a következő . ismereteket. kell alkalmazni: Szövegszerkesztés. terjedelme: 2-3 oldal (x karakter) oldalbeállítás (margók, tájolás, papírméret) helyesírás - nyelvi ellenőrzés, elválasztá Formai követelmények. A szakdolgozatot tetszetős külalakban kell elkészíteni, ízléses illusztrációkkal. A szövegben finom, diszkrét kiemelésekkel kell élni, a színes illusztrációkban pedig kerülni kell a harsogó színeket. Fontos, hogy mind az írás, mind az illusztrációk külleme egységes stílust kövessen

A Szakdolgozat Formai Követelményei Segédanya

Szerzőinknek. Kérjük szerzőinket, hogy szövegeiket az alábbi formai követelmények figyelembevételével készítsék el: A szöveg a MS Word bármelyik verziójában, készüljön, maximum 1 szerző ív (szóközökkel együtt 40 000 leütés) terjedelemben. (A terjedelmi korlátoktól a szerkesztőség egyedi elbírálás alapján eltekinthet! a következő specifikus formai és tartalmi elvárásokat támasztja az Intézetben elkészítendő szakdolgozatokkal szemben: Formai elvárások: A, a szakdolgozat első nyomtatási oldalán a csatolt mintán látható módon legyenek feltüntetve az alábbi adatok (l. a csatolt mintát a dokumentum végén): az Intézet nev A lábjegyzet tartalma lehet kiegészítő háttér információ, a szerző megjegyzése, illetve állításra vagy idézetre vonatkozó pontos hivatkozás - célja, hogy ne szakítsa meg a folyamatos gondolatmenetet az extra információval. Ezt a formátumot szokták a legtöbbször alkalmazni tartalmi és formai követelményei 1. Tartalmi követelmények A doktori dolgozatnak bizonyítania kell, hogy a hallgató képes választott témája önálló vizsgálatára, a témával kapcsolatos szakirodalmi és módszertani összefüggések feltárására é

Szakdolgozat formai követelménye

A hivatkozások formai követelményei. 4.1. Lábjegyzet; Lábjegyzetet kell használni abban az esetben, ha: olyan további kiegészítő, megerősítő információkat közlünk, amelyek a szövegben terjedelmi okok miatt zavaróak lennének; bővebben kifejtjük a szövegben szereplő állításokat 3. Formai követelmények A borító A lap közepén található a SZAKDOLGOZAT felirat nyomtatott nagybetűvel, jobb alsó részén a hallgató neve, alatta a beadás éve. (1. sz. melléklet) A belső borító és jogi nyilatkozat A belső borítónak a következőket kell tartalmaznia: az oktatási intézmény neve, Formai követelmények. Fedlap: név, szak, évfolyam, tagozat, cím, évszám. Times New Roman betűtípus, 1,5-es sortáv, 2,5-es margók. Terjedelem: 10-12 oldal (+ mellékletek) A beadandó dolgozat felépítése. Tartalomjegyzék . Bevezetés (1-2 oldal) Szakirodalmi áttekintés (3-4 oldal FORMAI ELŐÍRÁSOK - RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A leadandó kézirat formátuma n • A szerkesztőség kizárólag elektronikus formában (e-mailben, a későbbiekben majd a honlapra is feltöltve) kéri az elkészült kéziratot, DOC vagy RTF formátumban. 12 pontos Times New Roman betűtípus és másfeles sortávolság használatát kérjük Formai követelmények Terjedelem: 13-15.000 karakter (szóközzel, a végjegyzetet nem beleszámítva) Fájlformátum: .doc/.docx (Ms Office Word) A végjegyzet ugyanúgy m űködik, mint a lábjegyzet, csupán annyiban különbözik attól, hogy a megjegyzések nem minden aktuális oldal alján, hanem a . 3.

A kézirat formai követelményei Pécsi Tudományegyete

 1. Formai követelmények. A dolgozatot MS Word dokumentumban (vagy ezzel egyenértékű, bárki számára megnyitható és olvasható dokumentumban) Times New Roman 12-es betűtípussal, normál sorközzel, sorkizárt szerkesztési móddal kell elkészíteni. Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen rá hivatkozás.
 2. Formai követelmények. elvárás a jogi szaknyelv ismerete és megfelelő alkalmazása, a világos, nyelvtani követelményeknek megfelelő stílus és helyesírás, az átlátható, esztétikus szövegszerkesztés és tagolás; amennyiben a felhasznált irodalom a lábjegyzet alapján pontosan visszakereshető, feltétel azonban az.
 3. Általános formai követelmények: 1. Ne használják a Word automatikus formázásait (címsor, számozás, bekezdés). 2. Hivatkozás esetén a szöveg közben jelölje a forrást, lábjegyzetet csak nagyon indokolt esetben, megjegyzések tételére használjon! A forrást a Harvard-os rendszer szerint - a
 4. áriu
 5. A lábjegyzet tartalma lehet kiegészítő háttér információ, a szerző megjegyzése, illetve állításravagy idézetre vonatkozó pontos hivatkozás- célja, hogy ne szakítsa meg a folyamatos gondolatmenetet az extra információval. Ezt a formátumot szokták a FORMAI KÖVETELMÉNYEK
 6. 8.§ Formai követelmények. 10. 8.2. A fejezetcím 16-os betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 12-es, a lábjegyzet 10-es. 8.3. Másfeles sortávolság. Baloldalon 3,5 cm-es margó, a többi 3 cm; az oldalszámozás arab számokkal. 8.4. A fejezetek tagolása numerikus, a fejezetek és az alfejezetek címének megjelölésével
 7. Megírtad a szakdolgozatod, diplomamunkád, de már nincs időd, erőd, türelmed a formai követelmények elkészítéséhez. Ránk számíthatsz. Gyorsan, precízen a követelményeknek megfelelően elkészítjük, a szövegszerkesztés szabályainak és az adott intézmény formai követelményeinek megfelelően. - lábjegyzet.

Formai követelmények: - A diplomamunka terjedelme (bibliográfia nélkül) kb. 100-150 ezer n (leütés, szóközökkel együtt), illetve szövegközlés esetén kb. 50-80 ezer n (részletesebben ld. lent, Tartalmi követelmények). - A diplomamunkát 2 példányban kell leadni (1 bekötve, 1 fűzve) + elektronikusan Tartalmi követelmények A szakdolgozat egy szakmailag jelentős probléma szisztematikus vizsgálata. Eredeti mű, mutatja szerzőjének kritikus és független szakmai gondolkodását. Munkájával a szakdolgozónak bizonyítania kell, hogy szakmai szocializációja sikeres volt, s érdemes arra, hogy szakmáj A diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei. 1. Tartalmi követelmények. A diplomadolgozatnak bizonyítania kell, hogy a hallgató képes választott témája önálló. vizsgálatára, valamint a témával kapcsolatos szakirodalmi és módszertani összefüggések. feltárására. 1.1. Szakirodalmi jártassá Formai követelmények (kari) A/4-es fehér papírra. Times New Roman betűtípus. A fejezet cím 15-ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 13-as, a lábjegyzet 10-es. Másfeles sortávolság. Baloldalon 3 cm-es margó, a többi 2,5 cm. A fejezetek címe középre, a többi cím a baloldalra kerüljön.. Szakdolgozat KTVS

publikációk Jogi Fóru

Közgazdasági Szemle Onlin

A DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI Alapvető követelmények - Lapméret: A4-es. - Margók: normál (2,54 cm a szöveg minden oldalán). - Sorköz: 1,5-ös. - Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűnagyság. - A fejezetek első mondatát egy tabulátor jellel beljebb kell kezdeni. A bekezdéseket ne különítsék el sorkihagyások Formai követelmények: Példa: A besorolási szintre jellemző sablonok: Kitüntetett Nem hiányozhat az ajánlott irodalom, és a kellő mélységű magyarázó lábjegyzet. Nyelvileg tömör, lényegretörő. A szakmai részt a laikusoknak szólótól jól elkülönítve tartalmazza Formai követelmények A szakdolgozat nyelvi megformáltsága és szövegképe szerzőjének jártasságát jellemzi az írásbeli Használjuk a stílus-definiálási lehetőségeket (szövegtörzs, lábjegyzet, fejezetcím, táblázatcím, stb). Képletekhez képletszerkesztő ajánlott. Használjunk helyesírás ellenőrzőt is. Formai követelmények . Kérjük a szerzőket, hogy a tanulmány/cikk szövegét ne formázzák, csak kurziválást, kövérítést és jegyzetszám emelést használjanak. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű, esetleg félkövér betű alkalmazható; ritkítás és aláhúzás nem. A kisebb betűvel szedett szövegrészek mérete 10-es 2. Általános formai követelmények 2.1 A szakdolgozatnak meg kell felelni az alábbi követelményeknek. A tanszék a szakdolgozattal szemben további formai követelményeket is el ıírhat. a) A szakdolgozat terjedelme legalább 2 szerz ıi ív (80 ezer bet őhely), melybe a dolgoza

Általános formai követelmények 1. Hivatkozás esetén a szöveg közben jelölje a forrást, lábjegyzetet csak nagyon indokolt esetben megjegyzések tételére használjon! A forrást a Harvard-os rendszer szerint - az oldalszámot is megadva - jelölje, így: (Komáromi, 2006:287) 2. A lábjegyzet 10-es betőmérettel. 3 A szakdolgozat formai követelményei. A dolgozat sémája (részletesebben lásd 3. pontot) kemény borító. üres fehér fedőlap. címlap. tartalomjegyzék. előszó. maga dolgozat. mellékletek. mellékletek listája. jegyzetek / hivatkozások (lábjegyzet esetén a jegyzet fejezet értelemszerűen elmarad) felhasznált irodalom. üres. I. Általános követelmények: A BBTE 554/2009.01.15. számú Záróvizsga szabályzata alapján az az alapképzést; lezáró államvizsga egy szakdolgozat elkészítését, valamint a szóbeli bemutatását és megvédését foglalja magában.. A hallgatók a II. tanulmányi év végéig kiválasztják a szakdolgozat témáját és egyeztetnek a szakirányító oktatóval

 • High ponytail.
 • Orias gyikok.
 • Gombás harcsapaprikás.
 • Spárga receptek sütőben.
 • Porcelán pálinkás üveg.
 • A képlet online magyarul.
 • Extrém magas bilirubin.
 • Hangfelvevő készülék.
 • Anglia zászló.
 • Megismerés területei.
 • Svájci fondü recept.
 • Yamaha r6 2003.
 • Bkv városi tömegközlekedési múzeum szentendre.
 • Hotel transylvania 3 online magyarul.
 • Fogak közötti rés eltüntetése.
 • Hízási csíkok eltüntetése otthon.
 • Ikrek férfi bak nő.
 • Bálint mihály nőgyógyász.
 • Basset hound apróhirdetések.
 • Azonnali implantáció.
 • Cica jelmez.
 • Stephen king az könyv pdf.
 • Nagyméretű fájlok másolása pendrive ra.
 • Kép tömörítő program.
 • Krónikus achilles ín gyulladás.
 • Iwo jima.
 • Samsung c27f390fhu teszt.
 • Szarvas szalámi recept.
 • Gardx vélemények.
 • Cser kiadó.
 • Catherine parr.
 • Kopasz tengerimalac fürdetése.
 • Sims 4 emelet építése.
 • Navaho ranch.
 • Huszonegy magyar kártyával.
 • Szeklet lazito etelek babaknak.
 • Catherine parr.
 • Slash gitár.
 • Snap képlopó.
 • Női szervek 2 teljes film videa.
 • Ausztrália növényvilága wikipédia.